Klageprosedyre

Denne klageprosedyren ble utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 89/2012 Coll., The Civil Code og Lov nr. 634/1992 Coll., The Consumer Protection Act, som endret (heretter kalt "loven") og gjelder for forbruksvarer (heretter kalt "Varene"), for hvilke kjoperens rettigheter fra ansvar for mangler utoves i garantiperioden (heretter referert til som "Klager").

En forbruker er enhver person som, utenfor rammen av sin forretningsvirksomhet eller utenfor rammen av selvstendig utovelse av sitt yrke, inngar en kontrakt med en gründer eller pa annen mate handler med ham.

Selger Ing. Roman Škorňák, med sitt registrerte kontor pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjekkia, Personlig identifikasjonsnummer / IČO /: 654 75 054, Skatteidentifikasjonsnummer / DIČ /: CZ7106165550, skriv inn City of Trade Register. Ostrava. Ing. Roman Škorňák er en person som handler innenfor rammen av sin virksomhet eller annen gründervirksomhet nar han inngar og oppfyller kontrakten. Det er en gründer som direkte eller gjennom andre gründere forsyner Kjoper med produkter eller yter tjenester.

Kunden til var nettbutikk er enten Forbrukerkjoper eller Kjoper som handler innenfor rammen av sin virksomhet eller annen gründervirksomhet ved inngaelse og oppfyllelse av kontrakten.

DEFEKTER PA VARER

Selger svarer forbrukeren at varen ikke har noen mangler ved mottak. Spesielt er selgeren ansvarlig overfor forbrukeren at pa det tidspunkt forbrukeren overtok,

DEFEKT SITUASJON

Dersom varen ikke har ovennevnte egenskaper, kan forbrukeren ogsa kreve levering av en ny vare uten mangler, med mindre dette er uforholdsmessig pa grunn av mangelens art, men dersom mangelen kun gjelder en del av varen, skal forbrukeren kan bare be om erstatning av delen; dersom dette ikke er mulig, kan han trekke seg fra kontrakten.

Men dersom dette er uforholdsmessig pa grunn av mangelens art, sarlig dersom mangelen kan rettes uten ugrunnet opphold, skal forbrukeren ha rett til a fa mangelen utbedret vederlagsfritt.

Forbrukeren har rett til a levere en ny vare eller erstatte en del selv ved utbedringsbar mangel, dersom han ikke kan bruke varen forsvarlig pa grunn av gjentakelse av mangelen etter reparasjon eller pa grunn av et storre antall mangler. I dette tilfellet har forbrukeren ogsa rett til a heve avtalen.

Dersom forbrukeren ikke trekker seg fra kontrakten eller ikke benytter seg av retten til a levere en ny vare uten mangler, erstatte dens del eller reparere varen, kan han be om en rimelig rabatt. Forbrukeren har rett til en rimelig rabatt selv om selgeren ikke kan levere en ny vare feilfri, erstatte dens del eller reparere varen, samt om selgeren ikke avhjelper forholdet innen rimelig tid eller dersom utbedring vil medfore forbrukeren betydelige vanskeligheter.

Mangelfullforingsretten tilkommer ikke kjoperen, dersom kjoperen for overtakelsen visste at tingen har en mangel, eller hvis kjoperen selv har forarsaket mangelen.

FRISTER

Forbrukeren har rett til a utove retten til en mangel som oppstar ved forbruksvaren innen tjuefire maneder etter mottak. Dersom mangelen viser seg innen seks maneder etter mottak, anses varen for a ha vart mangelfull pa mottakstidspunktet.

Garantiperioden begynner ved mottak av varene av kunden. Garantiperioden for Forbrukerkjoper er 24 maneder, men for Kjoper som handler innenfor rammen av sin virksomhet eller annen gründervirksomhet ved inngaelse og oppfyllelse av kontrakten, er garantiperioden kun 12 maneder. Garantiperioden forlenges med tiden varene var under garantireparasjon. Ved bytte av varene begynner en ny garantiperiode a lope.

ANNEN

Selgers ansvar for mangler gjelder ikke slitasje forarsaket av normal bruk. Vanlig bruk av klar, sko og annet motetilbehor er for eksempel slitasje eller skade pa festestifter, reise- og festemekanismer (ZIP, spenner, spenner, hemper). Selgers ansvar for mangler gjelder ikke skader pa mekanismene forarsaket av deres feilaktige, feilaktige eller sterke feste, lukking, apning, dvs. skade ved a rive sting, skli eller rive materiell etc. salens haler ved feil glidning av skoene. , hurtigtorking av skinnskoene ved oppvarming, manglende overholdelse av regelmessig rengjoring og smoring med skinnbeskyttelsesutstyr, etc. Dersom en slik mangel ikke ble meldt og rapportert til selger umiddelbart etter at kunden overtok bestillingen (dvs. ved a kontrollere varene av kunden ved levering), anses det at mangelen skyldes feilaktig bruk eller. det er slitasjen til en ting av normal bruk.

Selgerens mangelsansvar gjelder videre ikke for varer som selges til lavere pris for en mangel som det er avtalt lavere pris for, for en brukt gjenstand for en mangel tilsvarende den bruks- eller slitasjegrad varen hadde ved overtakelse. av kjoper, eller dersom det folger av varens art.

Pa foresporsel fra forbrukeren er Selger forpliktet til a gi forbrukeren en skriftlig bekreftelse pa forpliktelsene som folger av mangelfull ytelse i den utstrekning loven fastsetter (garantikortet). Hvis tingens art tillater det, er det tilstrekkelig a utstede Kjoper et kjopsbevis som inneholder dataene (faktura) i stedet for garantikortet, som ma inneholde dataene som et garantikort. Garantikortet ma inneholde navn og etternavn, navn eller firmanavn pa Selger, ID-nummer, forretningskontor, hvis det er en juridisk enhet, eller bosted, hvis det er en fysisk person. Dersom det gis en lengre garanti enn lovpalagt, skal Selger spesifisere betingelsene og omfanget av garantiforlengelsen i garantibeviset.

Forbrukeren har rett til a trekke seg fra kontrakten i alle tilfeller som er fastsatt i loven. Tilbaketrekking er virksom overfor Selger fra det oyeblikket Kjopers erklaring om heving fra kontrakten er levert til ham, dersom alle nodvendige juridiske betingelser er oppfylt. Ved heving fra kontrakten kanselleres kontrakten fra begynnelsen og partene er forpliktet til a returnere alt de har gitt pa grunnlag av den. Ved heving av kontrakten pa grunn av utovelse av rettigheter som folger av ansvar for mangler, returnerer Kjoper ytelsen levert av Selger, kun i den grad det er objektivt mulig i den gitte situasjonen.

KLAGEHANDTERING

I tilfelle kjoperen utover sin rett til a kreve fjerning av defekter pa varene ved reparasjon og i garantikortet, for garantireparasjoner av varene, er den utpekte gründeren forskjellig fra selgeren, hvis registrerte kontor eller sted virksomheten er pa samme sted som i tilfellet med selgeren eller pa stedet narmere kjoperen.Kjoperen skal utove retten til garantireparasjon hos gründeren som er spesifisert i garantikortet. Denne informasjonen finnes i dokumentet som erstatter garantikortet.

Kjoperen har rett til a be om garantireparasjoner ved autoriserte servicesentre, listen over disse er vedlagt dokumentasjonen for varene, eller selgeren vil kommunisere den pa foresporsel fra kjoperen.

Reklamasjoner, herunder eliminering av mangler, ma avgjores uten ugrunnet opphold, senest innen 30 dager fra datoen for klagen, med mindre Selger og Kjoper blir enige om en lengre periode. Etter utlopet av denne perioden gis Kjoper samme rettigheter som om det var et vesentlig kontraktsbrudd.

Fristen for a avgjore reklamasjonen er suspendert dersom selgeren ikke har mottatt alle nodvendige dokumenter for a lose reklamasjonen (deler av varer, andre dokumenter osv.). Selger plikter a be om tilleggsdokumenter fra kjoper sa snart som mulig. Fristen er suspendert fra denne datoen til kjoperen har levert de forespurte dokumentene.

I situasjoner hvor det er nodvendig a sende varene til selgeren eller servicesenteret, holder kjoperen i sin egen interesse varene pakket i et passende og tilstrekkelig beskyttende emballasjemateriale som oppfyller kravene til transport av skjore varer, inkludert alt tilbehor og merker forsendelse med passende symboler.

Servicesenteret vil be kjoper overta de reparerte varene etter at reklamasjonen er forsvarlig avgjort.

Retten til a kreve garantien bortfaller ved uprofesjonell montering eller uprofesjonell igangkjoring av Varene, samt ved uprofesjonell handtering, dvs. spesielt ved bruk av varene under forhold som ikke samsvarer med parametrene spesifisert i dokumentasjonen.

Under ethvert besok til serviceteknikeren hos kjoperen, er det nodvendig a utarbeide en rapport om de oppdagede defektene og formen for deres eliminering. Uten en slik protokoll tas det ikke hensyn til et serviceteknikerbesok.

Ved heving av kjopekontrakten eller gitt rabatt pa kjopesummen, tilbakefores den aktuelle betalingen til Kjoper ved overforing til bankkonto eller utleveres kontant i kassen pa selskapets forretningskontor eller kl. en av bedriftene.

AVGJORELSE AV FORBRUKERTVISTER MELLOM SELGER OG KJOPER

I tilfelle det oppstar en forbrukertvist mellom Selger og Kjoper fra kjopekontrakten eller avtalen om levering av tjenester, som ikke kan loses ved gjensidig avtale , kan Kjoper fremme forslag om utenrettslig forlik av slike. en tvist til en utpekt utenrettslig losning av forbrukertvister.

Den tsjekkiske handelsinspeksjonsmyndigheten
Sentralinspektoratet - ADR-avdelingen
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E- post: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kjoperen kan ogsa bruke den elektroniske tvistelosningsplattformen satt opp av EU-kommisjonen og tilgjengelig pa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Sluttbestemmelser

Disse klagereglene trer i kraft 2.5.2022. Vi forbeholder oss retten til a gjore endringer i klageprosedyren.