Vilkår og betingelser

Disse vilkarene gjelder for kjop i nettbutikken NO.ATAKT.COM, som drives av Ing. Roman Škorňák .

Vilkarene definerer og spesifiserer videre rettighetene og pliktene til selgeren, som er Ing. Roman Škorňák, med sitt registrerte kontor pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjekkia, Personidentifikasjonsnummer / IČO /: 654 75 054, Skatteidentifikasjonsnummer / DIČ /: CZ7106165550, skriv inn City of Trade Register. Ostrava og kjoper (kunde, forbruker).

Alle kontraktsforhold inngas i samsvar med den tsjekkiske republikkens rettsorden. Hvis avtaleparten er en forbruker, reguleres forholdet som ikke er regulert av forretningsbetingelsene av Civil Code (nr. 89/2012 Coll.) og forbrukerbeskyttelsesloven (Nr. 634/1992 Coll.). Hvis avtaleparten ikke er forbrukeren, reguleres forholdet som ikke er regulert av forretningsbetingelsene av Civil Code (nr. 89/2012 Coll.).

DEFINISJONER

Selger er Ing. Roman Škorňák, med hovedkontor pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjekkia, Identifikasjonsnummeret til personen / IČO /: 654 75 054, Skatteidentifikasjonsnummer / DIČ /: CZ7106165550 i handelsregisteret Byen Ostrava. Ing. Roman Škorňáker en person som handler innenfor rammen av sin virksomhet eller annen gründervirksomhet ved inngaelse og oppfyllelse av kontrakten. Det er en gründer som direkte eller gjennom andre gründere forsyner kjoperen med produkter eller yter tjenester. Betingelsene regulerer ogsa rettighetene og pliktene til deltakerne i kjopskontrakten inngatt pa avstand gjennom serveren NO.ATAKT.COM og alle dets avdelinger mellom selgeren: "Forretningspartner Ing. Roman Škorňák" og kjoperen. "Business Partner of Ing. Roman Škorňák" heretter referert til som "Business Partner" eller ogsa "Supplier" er en kontraktsfestet leverandor av en nettbutikk som direkte selger varer til kjoperen gjennom serveren NO.ATAKT.COM. I dette tilfellet sorger forretningspartneren for fullstendig levering av varene til kjoperen og loser deretter ogsa alle forretningskrav som folger av disse vilkarene. I et slikt tilfelle inngas en kjopekontrakt mellom: selgeren "Forretningspartner" og kjoperen, hvor "Ing. Roman Škorňák" er handelens mellomledd. Forretningspartneren er alltid oppfort i bestillingen (i "LEVERANDOR"-delen), som er en integrert del av det etablerte forretningsforholdet. Forretningspartneren er ogsa ansvarlig for informasjonen som gis pa NO.ATAKT.COM serveren. som er en integrert del av det etablerte forretningsforholdet. Forretningspartneren er ogsa ansvarlig for informasjonen som gis pa NO.ATAKT.COM serveren. som er en integrert del av det etablerte forretningsforholdet. Forretningspartneren er ogsa ansvarlig for informasjonen som gis pa NO.ATAKT.COM serveren.

Kunden til var nettbutikk er kjoperen . Pa grunn av gjeldende lovregulering skilles det mellom en kjoper som er forbruker og en kjoper som ikke er forbruker.

En forbrukerkjoper eller bare en forbruker er enhver person som, utenfor rammen av sin forretningsvirksomhet eller utenfor rammen av selvstendig utovelse av sitt yrke, inngar en kontrakt med en gründer eller pa annen mate handler med ham.

En kjoper som ikke er forbruker er en gründer. Med naringsdrivende regnes ogsa enhver som inngar kontrakter knyttet til egen virksomhet, produksjon eller lignende virksomhet eller i selvstendig utovelse av sitt yrke, eller en person som handler i naringsdrivendes navn eller pa vegne av denne.

KJOPSKONTRAKT

Hvis kjoperen er en forbruker, er forslaget om a innga en kjopskontrakt (tilbud) plasseringen av de tilbudte varene av leverandoren pa nettstedet, kjopskontrakten opprettes ved a sende bestillingen av kjoperen - forbrukeren og aksept av bestilling fra leverandoren. Leverandoren vil umiddelbart bekrefte denne aksepten til kjoperen ved en informativ e-post til den spesifiserte e-posten, men denne bekreftelsen pavirker ikke kontraktsinngaelsen. Den resulterende kontrakten (inkludert den avtalte prisen) kan endres eller kanselleres kun etter avtale mellom partene eller pa juridisk grunnlag.

For bestillingen sendes til selger, har kjoperen lov til a kontrollere og endre de data som kjoper har lagt inn i bestillingen, selv med hensyn til kjopers mulighet til a oppdage og rette feil som er gjort ved inntasting av data i bestillingen. Kjoperen sender bestillingen til selgeren ved a klikke pa knappen "Fullfor bestilling".

Hvis kjoperen ikke er en forbruker, er forslaget om a innga en kjopskontrakt en sendt bestilling av varer av kjoperen, og selve kjopskontrakten inngas pa tidspunktet for levering av selgers bindende samtykke til kjoperen med dette forslaget.

Ved a innga kjopekontrakten bekrefter kjoperen at han har lest disse vilkarene, inkludert reklamasjonsprosedyren , og at han er enig i dem. Kjoper er tilstrekkelig informert om disse vilkarene og klageprosedyren for selve gjennomforingen av bestillingen og har mulighet til a gjore seg kjent med dem.

Fristen for a avgjore reklamasjonen er suspendert dersom selgeren ikke har mottatt alle nodvendige dokumenter for a lose reklamasjonen (deler av varer, andre dokumenter osv.). Selger plikter a be om tilleggsdokumenter fra kjoper sa snart som mulig. Fristen er suspendert fra denne datoen til kjoperen har levert de forespurte dokumentene.

Selger forbeholder seg blant annet retten til a kansellere bestillingen eller deler av denne for og etter inngaelse av kjopekontrakt, basert pa avtale med kjoper, i folgende tilfeller: varene ikke lenger produseres eller leveres eller leverandorens pris har endret seg betydelig. Dersom Kjoper allerede har betalt deler av eller hele kjopesummen, vil dette belopet bli tilbakefort til hans konto eller adresse og Kjopsavtalen vil ikke bli inngatt.

Gaver som gis helt gratis kan ikke vare underlagt noen forbrukerrettigheter. Slike varer oppfyller betingelsene i donasjonsavtalen og alle standarder i henhold til gyldig lovgivning i Tsjekkia.

MANGELFULLE YTELSESRETTIGHETER

Avtalepartenes rettigheter og forpliktelser med hensyn til rettigheter som oppstar ved mangelfull ytelse er underlagt de relevante generelt bindende forskriftene (spesielt bestemmelsene i seksjonene 1914 til 1925, seksjonene 2099 til 2117 og seksjonene 2161 til 2174 i lov nr. 289/201 ., Civil Code).

Selger svarer forbrukeren at varen ikke har noen mangler ved mottak. Spesielt er selgeren ansvarlig overfor forbrukeren at pa det tidspunkt forbrukeren overtok,

Dersom varen ikke har ovennevnte egenskaper, kan forbrukeren ogsa kreve levering av en ny vare uten mangler, med mindre dette er uforholdsmessig pa grunn av mangelens art, men dersom mangelen kun gjelder en del av varen, skal forbrukeren kan bare be om erstatning av delen; dersom dette ikke er mulig, kan han trekke seg fra kontrakten. Men dersom dette er uforholdsmessig pa grunn av mangelens art, sarlig dersom mangelen kan utbedres uten ugrunnet opphold, skal forbrukeren ha rett til a utbedre mangelen vederlagsfritt. Forbrukeren har rett til a levere en ny vare eller erstatte en del selv ved utbedringsbar mangel, dersom han ikke kan bruke varen forsvarlig pa grunn av gjentakelse av mangelen etter reparasjon eller pa grunn av et storre antall mangler. I dette tilfellet har forbrukeren ogsa rett til a heve avtalen.

Dersom forbrukeren ikke trekker seg fra kontrakten eller ikke benytter seg av retten til a levere en ny vare uten mangler, erstatte dens del eller reparere varen, kan han be om en rimelig rabatt. Forbrukeren har rett til en rimelig rabatt selv om selgeren ikke kan levere en ny vare feilfri, erstatte dens del eller reparere varen, samt om selgeren ikke avhjelper forholdet innen rimelig tid eller dersom utbedring vil medfore forbrukeren betydelige vanskeligheter.

Mangelfullforingsretten tilkommer ikke kjoperen, dersom kjoperen for overtakelsen visste at tingen har en mangel, eller hvis kjoperen selv har forarsaket mangelen.

Forbrukeren har rett til a utove retten til en mangel som oppstar ved forbruksvaren innen tjuefire maneder etter mottak.

Selgers ansvar for manglergjelder ikke slitasje forarsaket av normal bruk . Vanlig bruk av klar, sko og annet motetilbehor er for eksempel slitasje eller skade pa festestifter, reise- og festemekanismer (ZIP, spenner, spenner, hemper). Selgers ansvar for mangler gjelder ikkeskade pa nevnte mekanismer forarsaket av deres feilaktige, uegnede eller sterke feste, lukking, apning betyr skade ved avriving av sting, utglidning eller avriving av materiale osv. I fottoy er det for eksempel a trakke pa saler, rive plos eller lisser, hvis slike en mangel ikke ble meldt og meldt til selger umiddelbart etter at kunden overtok bestillingen (dvs. ved a kontrollere varen av kunden ved levering), antas det at mangelen skyldes feil bruk eller det er slitasjen til en ting av normal bruk.

I andre tilfeller (bortsett fra mangler forarsaket av varen ved normal bruk nevnt ovenfor), dersom mangelen viser seg innen seks maneder etter mottak, anses det at varen var defekt pa mottakstidspunktet.

Andre rettigheter og plikter for partene knyttet til selgers ansvar for mangler kan reguleres av selgers reklamasjonsprosedyre.

FORBRUKERENS RETT TIL A TREKKE SEG FRA KONTRAKTEN

Hvis kjopsavtalen inngas ved hjelp av fjernkommunikasjon (i nettbutikken), har forbrukeren rett i samsvar med § 1829 paragraf 1 i Civil Code rett til a trekke seg fra kontrakten uten a oppgi grunn innen 14 dager etter mottak av varene flere typer varer eller levering av flere deler, loper denne perioden fra datoen for mottak av siste levering av varer). Heving fra kjopekontrakten ma sendes til selger innen fristen angitt i forrige setning.

Dersom forbrukeren onsker a angre kontrakten innen 14 dager, kontakter han selger og opplyser fortrinnsvis skriftlig at han gar fra kontrakten, ideelt sett oppgi ordrenummer, kjopsdato og kontonummer for refusjon. Merk: Penger kan ogsa returneres kontant i selskapets hovedkontor eller i selgers lokaler.

For a trekke seg fra kjopekontrakten kan forbrukeren ogsa bruke proveskjemaet levert av selgeren, som utgjor et vedlegg til disse vilkarene. Heving fra kjopskontrakten kan sendes av forbrukeren til adressen til selgerens kontor eller til selgerens e-postadresse info@msbox.cz .

I tilfelle kjoperen trekker seg fra kontrakten under de foregaende paragrafene, vil selgeren returnere midlene mottatt fra kjoperen (bortsett fra belopet som representerer ekstra leveringskostnader som paloper som folge av kjoperens valgte leveringsmetode, som er forskjellig fra billigste standard leveringsmate som tilbys av selger) til 14 dager fra kjopers heving fra kjopekontrakten, pa samme mate som selger mottok fra kjoper, med mindre kjoper spesifiserer noe annet. Selger har ogsa rett til a tilbakebetale ytelsen som kjoper har gitt ved tilbakelevering av varen til kjoper eller pa annen mate, dersom kjoper samtykker og kjoper ikke padrar seg merkostnader. Dersom kjoperen trekker seg fra kjopekontrakten, er ikke selgeren forpliktet til a returnere de mottatte midlene til kjoperen for kjoperen returnerer varen eller beviser at

Lovens bestemmelser om heving fra kontrakten innen 14 dager kan imidlertid ikke forstas som en mulighet for fritt utlan av varer. Ved bruk av retten til a heve kontrakten innen 14 dager etter overtakelse av ytelsen, skal forbrukeren innen 14 dager etter angrerett utstede selgeren alt han har skaffet seg pa grunnlag av kjopekontrakten. Dersom dette ikke lenger er mulig (f.eks. i mellomtiden varene er odelagt eller konsumert), skal forbrukeren gi okonomisk kompensasjon for det som ikke lenger kan utstedes. Dersom de returnerte varene kun er delvis skadet, kan selger kreve erstatning fra forbrukeren og motregne sitt krav i den returnerte kjopesummen. I et slikt tilfelle plikter selger a bevise skaden. I et slikt tilfelle returnerer selgeren kun den reduserte kjopesummen til forbrukeren.

Selger kan motregne de faktiske kostnadene ved a returnere varen mot kjopesummen som skal returneres til kjoperen.

Forbrukeren har ikke rett til a trekke seg fra kontrakten i samsvar med bestemmelsene i seksjon 1837 i Civil Code, spesielt nar det gjelder kontrakter:

Ytterligere informasjon om forbrukerens angrerett innen 14-dagersfristen er tilgjengelig pa selgers hjemmeside.

Selger forbeholder seg retten til a kansellere bestillingen for varer merket med begrepet "Utilgjengelig for oyeblikket" dersom varen ikke lenger kan leveres eller erstattes av en annen modell eller hvis prisen har endret seg vesentlig og kunden ikke aksepterer dette for kjopekontrakten . Selger informerer kunden om denne situasjonen. Dersom deler av eller hele bestillingen er betalt, vil kunden fa refusjon.

BETALINGSBETINGELSER

De spesifikke betingelsene og alternativene for betalings- og transportmetoder er beskrevet mer detaljert pa siden for betalings- og transportmater .

Varene forblir selgers eiendom inntil full betaling og aksept, men risikoen for skade pa varen gar over pa kjoper.

Kjopers faktureringsinformasjon kan ikke endres med tilbakevirkende kraft etter sending av bestillingen.

I henhold til kjopsregistreringsloven plikter selgeren a utstede en kvittering til kjoperen og samtidig plikter han a registrere mottatte salg hos skatteforvalteren pa nett; ved teknisk feil, senest innen 48 timer.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Kundeinformasjon lagres i samsvar med gjeldende lover i Tsjekkia, spesielt personopplysningsloven nr. 101/2000 Coll. som endret ved senere endringer og forskrifter. Ved a innga kontrakten samtykker kjoper til behandling og innsamling av hans personopplysninger i selgerens database etter vellykket oppfyllelse av kontrakten, inntil han skriftlig uttrykker uenighet med denne behandlingen.

Kjoperen har rett til tilgang til sine personlige data, rett til a korrigere dem, inkludert andre juridiske rettigheter til disse dataene. Personopplysninger kan fjernes fra databasen basert pa skriftlig foresporsel fra kunden. Personopplysninger om kunder er fullstendig beskyttet mot misbruk. Leverandoren videreformidler ikke personlige kundedata til noen annen person. Unntak er eksterne transportorer som personopplysninger om kunder overfores til i den minste grad som er nodvendig for levering av varer.

Individuelle kontrakter arkiveres av operatoren etter at de er inngatt, i elektronisk form og er kun tilgjengelige for butikkoperatoren.

Vilkarene for personvern er beskrevet pa siden for personvern.

TILBAKETAK AV ELEKTRISKE APPARATER

Selger sorger for tilbaketak av elektrisk utstyr fra husholdninger og separat innsamling av elektrisk avfall, batterier og akkumulatorer, i henhold til gjeldende lovverk. Kunden har rett til a returnere det gamle elektriske utstyret ved kjop av nytt tilsvarende elektrisk utstyr, eller batterier eller akkumulatorer i noen av selgers butikker. Adressene til disse butikkene er oppfort i selgerens kontakter pa denne nettsiden.

Kunden har ogsa rett til a utlevere elektrisk utstyr, elektrisk avfall eller batterier eller akkumulatorer pa innsamlingsstedene til RETELA, sro som er oppfort pa nettsiden. Disse sidene viser ogsa de negative effektene av stoffer som brukes i batterier eller akkumulatorer, samt grafiske symboler for separat innsamling, informasjon om hvordan man utforer separat innsamling og betydningen av dette. Kunden har ogsa rett til a levere tilbake elektrisk utstyr, elektrisk avfall eller batterier eller akkumulatorer pa innsamlingssteder beregnet for innsamling av slikt avfall i vedkommende kommune.

Selger sorger ogsa for tilbaketaking av elektrisk utstyr fra husholdninger vederlagsfritt direkte hos husstanden, dersom kunden bestiller varer av tilsvarende type og bruk. Tilbaketak gjelder elektrisk utstyr i antall som tilsvarer bestilte varer.

Elektrisk utstyr, elektrisk avfall, batterier og akkumulatorer skal ikke deponeres sammen med blandet avfall, men skal deponeres pa anviste innsamlingssteder, dvs. innsamlingssteder eller innsamlingssteder, som nevnt ovenfor. Disse anleggene og avfallet skal videre brukes til produksjon av nye anlegg. Farlige og skadelige stoffer fra disse enhetene og avfallet kan skade miljoet eller menneskers helse.

KOSTNADEN VED BRUK AV FJERNKOMMUNIKASJONSMIDLER

Kjoper samtykker til bruk av kommunikasjonsmidler pa avstand ved inngaelse av kjopekontrakt. Kostnadene kjoper padras ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler i forbindelse med inngaelse av kjopekontrakt (kostnader til internettforbindelse, kostnader ved telefonsamtaler) skal kjoper selv bare.

AVGJORELSE AV FORBRUKERTVISTER MELLOM SELGER OG KJOPER

I tilfelle det oppstar en forbrukertvist mellom Selger og Kjoper fra kjopekontrakten eller avtalen om levering av tjenester, som ikke kan loses ved gjensidig avtale , kan Kjoper fremme forslag om utenrettslig forlik av slike. en tvist til en utpekt utenrettslig losning av forbrukertvister.

Den tsjekkiske handelsinspeksjonsmyndigheten
Sentralinspektoratet - ADR-avdelingen
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E- post: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kjoperen kan ogsa bruke den elektroniske tvistelosningsplattformen satt opp av EU-kommisjonen og tilgjengelig pa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

SLUTTBESTEMMELSER

Selgeren handterer forbrukerklager via kontaktskjemaet eller e-postadressen info@msbox.cz . Selger vil sende informasjon om avvikling av kjopers klage til kjopers e-postadresse.

Selger har rett til a selge varer pa grunnlag av handelslisens. Naringsbevillingskontrollen utfores av det aktuelle handelsbevillingskontoret innenfor dennes kompetanse. Kontoret for beskyttelse av personopplysninger forer tilsyn med omradet for beskyttelse av personopplysninger. Den tsjekkiske handelstilsynsmyndigheten forer i begrenset grad tilsyn med overholdelse av lov nr. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, som endret.

Disse vilkarene og betingelsene er gyldige som angitt pa selgers hjemmeside, pa dagen for inngaelse av kjopekontrakten. Etter bekreftelsen arkiveres forbrukerens bestilling som en inngatt kontrakt mellom kjoperen og selgeren for dens oppfyllelse og videre registrering, og dens status er tilgjengelig for kjoperen. Kontrakten kan inngas pa det tsjekkiske spraket, eller pa andre sprak, med mindre dette er grunnen til at det ikke er mulig a innga den. Ved kjop godtar kunden sending av kommersielle meldinger.

Disse vilkarene og betingelsene lar forbrukeren arkivere og reprodusere dem. Pa tidspunktet for inngaelse av kjopekontrakten aksepterer kjoperen alle bestemmelser i vilkarene og betingelsene som gyldige pa dagen for sending av bestillingen, inkludert prisen pa de bestilte varene oppgitt i den bekreftede bestillingen, med mindre annet beviselig er avtalt i et konkret tilfelle .

Disse vilkarene trer i kraft 2.5. 2022